Ngày trở về Sài Gòn 0

Sau hơn 10 ngày bệnh thì cứ nhớ về quê sau...