Tôi đến : Hà Nội và TÔI 0

Quê nơi Black ở không phải Hà Nội, và Black cũng...