IM LẶNG… LÀ CẢ MỘT NGHỆ THUẬT. 0

Im lặng là vàng. Có thực sự vậy không? Có những...